RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Onze naaste is ieder mens, in het bijzonder die onze hulp nodig heeft." - Maarten Luther


Samenwerking ELG Zwolle-Kampen

De Evangelisch Lutherse gemeente Zwolle en Kampen hebben in 2010 een beginselsamenwerkingsovereenkomsten getekend. Er sprake van een combinatie van gemeenten, zoals bedoeld in ordinantie 2 artikel 15 van de kerkorde. Dit is binnen de Kerkorde de lichtste vorm van samenwerking die mogelijk is en waarbij gemeenten (ook financieel) zelfstandig blijven en er geen sprake is van overhevelen van bevoegdheden en taken. Door deze combinatie van gemeenten aan te gaan, wordt het voor de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen mogelijk als zelfstandige gemeente te kunnen blijven bestaan en zo het Lutherse gedachtegoed in Kampen en omgeving te kunnen blijven uitdragen. Daarbij kan over en weer pastoraal gezien een beroep worden gedaan op de voorgangers van beide gemeenten. Een gevolg van deze samenwerking is dat Evangelische Lutherse Gemeente Kampen valt onder de classis Zwolle.

KampenZwolle

Onze samenwerking geven wij handen en voeten in een gemeenschappelijke regeling en een beleids- en werkplan. Wij houden op jaarbasis een of twee gezamenlijke diensten, er vindt jaarlijks minimaal één gezamenlijke kerkenraadvergadering plaats, kennis en initiatieven worden gedeeld en de activiteiten van beide gemeenten staan open voor alle leden en indien nodig vervangen de gemeenten bij de classisvergaderingen.

(Computeranimatie: Kerkgebouwen van Zwolle en Kampen in één.)

 

Financiën

 

Rekeningnummers

ANBI

Collectebonnen

Abonnementsgeld Flambouw

 

Collectebonnen

Voor het kopen van collectebonnen kunt u terecht bij drie verkopers: Johanna Wildeman, Robert Kanning en Jan Nauta.

Het voordeel van collectebonnen (in tegenstelling tot het geven van contant geld) is dat u de aankoop van collectebonnen als gift kunt verwerken in uw opgave inkomstenbelasting en dat deze daarmee fiscaal aftrekbaar is van uw inkomen. Daarnaast scheelt het de kerkrentmeester omdat de stroom contante gelden kleiner wordt en daarmee minder stortingskosten aan de bank betaald hoeven te worden.

Kortom: schiet Johanna, Robert of Jan eens aan en overweeg, als u dat nog niet gewend was, om over te stappen op het aanschaffen van collectebonnen!

NB Van de totale collecte-inkomsten (de 1e en 2e collecte samen) werd in 2014 bijna € 7.000 gegeven in de vorm van collectebonnen. Dit was 47% van alle inkomsten (ruim € 15.000).

 

ANBI

ANBI-logo2De Lutherse kerk Zwolle is een Algemeen nut beogende instelling, een ANBI.

Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes. Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.


A Algemene gegevens

Naam ANBI: Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle

RSIN/Fiscaal nummer: 824115363

Website adres: www.elkz.nl

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Adres: Koestraat 2-4

Postcode: 8011 NK

Plaats: Zwolle

Naam ANBI: Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle

RSIN/Fiscaal nummer: 824115375

Website adres: www.elkz.nl

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Adres: Koestraat 2-4

Postcode: 8011 NK

Plaats: Zwolle

De Evangelisch-Lutherse gemeente te Zwolle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2). De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Evangelisch-Lutherse gemeente te Zwolle en de diaconie van deze gemeente.

B Samenstelling kerkenraad

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. In onze gemeente bestaat dit college uit twee ouderling-kerkrentemeesters. Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.elkz.nl vindt u het beleidsplan 2013-2016 van onze gemeente.

E Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Op de website www.elkz.nl vindt u een overzicht van activiteiten in onze gemeente en onze diaconie. Daarnaast vind u het meest recente jaarverslag op deze website.

G Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder bij H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Gemeente

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

SchemaH17

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De kerkelijke gemeente heeft vaak ook nog enig vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

I Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Diaconie

SchemaI17

De inkomsten van de diaconie worden voornamelijk verkregen door inzamelingen tijdens de erediensten. Deze inkomsten worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Meer info vindt u in dit document:ANBI-ELKZ.pdf

-