Kijk live Dienst terugkijken
18 januari 2021

Bidden in de Week van het gebed

Op deze pagina plaatsen we in deze Week van het gebed elke dag een gebed om te bidden. Zoekt u meer inspiratie? Ga dan naar https://www.weekvangebed.nl/.


Zondag 24 januari 2021

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen

Luthers avondgebed


Zaterdag 23 januari 2021

God,
tot U roep ik in de vroege morgen,
help mij te bidden en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.

In mij is duisternis, maar bij U is licht.
Ik ben eenzaam, maar U verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, maar bij U is hulp.
Ik ben onrustig, maar bij U is vrede.
In  mijn hart is bitterheid, maar bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent mijn weg.

Dietrich Bonhoeffer – 1944


Vrijdag 22 januari 2021

Heer, maak van mij een werktuig van Uw vrede.
Laat me liefde brengen waar haat heerst.
Laat me vergeving brengen waar beledigd werd.
Laat me eendracht brengen waar tweedracht is.
Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen.
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt.
Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt.
Laat me licht brengen waar het duister daalt.
Laat me vreugde brengen waar droefheid is.

En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.

Want het is door te geven dat men ontvangt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeven wordt
en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.

Franciscus van Assisi


Donderdag 21 januari 2021

Heer mijn God
Ik weet niet waar ik heen ga.
Ik ken de weg niet die voor me ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen waar hij zal eindigen.
Ook ken ik mezelf niet echt,
en als ik denk dat ik Uw wil volg,
dan betekent dit nog niet dat ik dat ook werkelijk doe.
Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen
U in feite ook behaagt.
En ik hoop in dat verlangen te leven bij alles wat ik doe.
Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.
Als ik dit doe dan weet ik dat U mij zult leiden langs het rechte pad,
hoewel ik er misschien niets van begrijp.
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood.
Ik zal niet bang zijn want U bent steeds bij mij,
en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten
om mijn gevaren alleen te doorstaan.

Thomas Merton
Overdenkingen in eenzaamheid (vertaling uit Thoughts in Solitude)


Woensdag 20 januari 2021

Kyrie eleison – Heer ontferm U

O God, u danken wij voor het licht in de nacht,
voor het licht van de opstanding dat over ons opgaat,
ook midden in de nacht. En iedere dag opnieuw.
Zie de nacht, o God, zie ons leven. Kyrie eleison.

O God, u danken wij voor de vrede die u ons geeft,
in een wereld die zoveel onrust kent.
Zie de onrust, o God, zie onze wereld. Kyrie eleison.

O God, u danken wij voor het leven dat wij van u ontvangen,
leven dat zo onder druk kan staan door overspanning en dood.
Zie de spanning, o God, en zie het leven van alle mensen op heel uw wereld. Kyrie eleison.

O God, u danken wij voor uw nabijheid in ons leven.
Nooit zijn wij alleen – niet in leven en niet in sterven.
Maar zie de eenzaamheid, o God, en zie verlatenheid in het leven. Kyrie eleison.

O God, u schept en herschept. U maakt alle dingen nieuw.
Ook als wij mensen afbreken en schaden.
Doe ons opstaan en leven, o God. Kyrie eleison.


Dinsdag 19 januari 2021

Goede God,
Verleen ons een vreedzaam hart
en goede moed in strijd en onrust,
zodat we niet alleen verdragen en aan het eind overwinnen,
maar ook midden in strijd en onrust vrede hebben,
U loven en U danken.

Laat ons niet morren of  ongeduldig worden
jegens uw goddelijke wil,
opdat de vrede in ons hart een overwinning behale.

Help ons, dat wij innerlijk en uiterlijk jegens God en mensen
stil en vreedzaam blijven,
tot eindelijk de echte en eeuwige vrede komt.

Maarten Luther


Maandag 18 januari 2021

Gebed om vrede

Barmhartige en heilige God
leid ons van de dood tot het leven
van onwaarheid tot de waarheid.

Leid ons van wanhoop tot hoop
van angst tot vertrouwen.

Leid ons van haat tot liefde,
van oorlog tot vrede.

Laat vrede ons hart vervullen
en onze wereld, ja heel dit universum,
door Jezus Christus, onze Heiland en onze Heer.

Luthers dagboek 2020-2021


Zondag 17 januari 2021

Een viering, met daarin de lezing van Johannes 15,1-17 ‘Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief’.

O God – U danken wij. U die zich verweeft met ons leven. U, met wie wij verbonden zijn als verschillende ranken aan eenzelfde wijnstok. U danken wij voor het leven wat wij van u ontvangen en dat we delen met elkaar. U danken wij, dat ons leven verbonden is met uw nabijheid, met uw barmhartigheid, met uw vergeving. Met uw Liefde.
God wees ons genadig. Zegen ons met het Licht van uw ogen.

O God, – wij bidden u voor alle kerken – zo zoekend in deze coronatijd naar hoe een gemeenschap te vormen, bij elkaar te blijven, elkaar te vinden en te bemoedigen. Hoe een plek te zijn van inspiratie en geloof en hoop en liefde. Dat kerken blijven bestaan in uw liefde.
God wees ons genadig. Zegen ons met het Licht van uw ogen.

O God – wij bidden u voor de kerkelijke gemeenschappen in Zwolle. Iedere kerk met een eigen karakter, een eigen wijze van doen, een eigen beleving van het geloof. Dat wij elkaar inspireren en bemoedigen. En elkaar willen kennen in de eigenheid. En dat wij samen ons willen inzetten voor geloof en hoop en liefde.
God wees ons genadig. Zegen ons met het Licht van uw ogen.

O God, wij bidden u voor de politiek hier in Nederland. Zo’n zware taak en verantwoordelijkheid rust er bij politici, nu het land en de wereld in crisis zijn en er fouten gemaakt worden in de uitvoering van zaken. Dat alles burgers zich inzetten om dit land leefbaar, rechtvaardig, eerlijk, vrij van racisme en gastvrij te maken en te houden. Dat ieder mens haar of zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat bij dat alles de liefde het uitgangspunt.
God wees ons genadig. Zegen ons met Licht van uw ogen.

O God – wij bidden u voor als wij verdriet kennen. Armoede. Wanhoop. Ontrouw. Spanning. Twijfel en aanvecht. Rouw. Dat u ons, en alle mensen, blijft omringen met uw liefde.
God wees ons genadig. Zegen ons met Licht van uw ogen.

O God – wij bidden u voor de wijde wereld. Dat wij mensen blijven leven en werken en geloven vanuit de liefde die wij van u ontvangen. Opdat wij elkaar in de ogen kunnen kijken, waarachtig spreken, daadwerkelijk helpen, liefdevol omringen, en barmhartig oordelen. En wij bij dat alles blijven in Uw liefde.
God wees ons genadig. Zegen ons met Licht van uw ogen.