Dienen

“Waar de liturgie van de viering eindigt, begint de liturgie van het leven” (ds. Andreas Wöhle, synodevoorzitter Lutherse synode)

Als lutherse gemeente zijn wij dienstbaar. Wij willen een gemeente zijn die diaconaal is en dat uitdraagt. Maatschappelijke nood, zowel binnen als buiten de kerk, is voor ons een belangrijk aandachtsveld. Dit uit zich in de keuze voor diaconale doelen dichtbij en ver weg en voor korte of langere tijd. Verleende hulp aan mensen is uiteindelijk gericht op zelfzorg en het opbouwen van een volwaardige, liefst zelfstandige, toekomst. Wij helpen graag waar geen helper is.

Agenda

Agenda

Zondag Exaudi (hoor) of Wezenzondag

zondag 29 mei 2022

Ds. J. Doelman
10:00 uur

viering met als gastpredikant ons gemeentelid ds. Jan Doelman.

Pinksteren - Viering Avondmaal

zondag 5 juni 2022

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

We vieren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Ook vieren we het Heilig Avondmaal en verleent de cantorij medewerking aan de viering.

Diaconie

Het voornaamste aandachtsveld van de diaconie is de maatschappelijke nood, die zowel binnen als buiten de kerk zichtbaar en voelbaar is.

Door te collecteren voor aansprekende diaconale projecten, zowel in de nabije omgeving (bijvoorbeeld de Voedselbank Zwolle, ‘t Zwervel) als verder weg (bijvoorbeeld de lutherse zending, vakanties voor gehandicapten of arme gezinnen) helpen we mensen die het nodig hebben.

Daarnaast collecteren we voor doelen van het landelijke collecterooster van Kerk In Actie, voor zover deze doelen geen al te algemeen karakter hebben.

We kiezen er bewust voor niet de bekende grote landelijke doelen te ondersteunen, omdat deze vaak genoeg andere kanalen hebben om geld te werven. We kiezen daarom een- of tweejaarlijks in overleg met de gemeente een diaconaal project uit, waar in het bijzonder aandacht aan wordt besteed.

Blijf geven voor goede doelen

In verband met de coronacrisis is het niet mogelijk om iedere zondag in de kerk mee te vieren. Goede doelen lopen nu door de kerk geplande collectes mis. Wij vragen u vriendelijk of u uw bijdrage(n) voor de doelen wilt overmaken naar de rekening van de diaconie, onder vermelding van het doel. Zie voor de rekeninggegevens de contactpagina of de Flambouw. De collectedoelen worden bij iedere viering genoemd. Een algemene gift onder de noemer ‘compensatie geplande collecte’ is natuurlijk ook zeer welkom.

Diaconaal project ‘Meer voor Minder’

Nederland behoort tot één van de rijkste landen ter wereld en armoede lijkt misschien ver weg. Maar niets is minder waar. Ook in Nederland worden steeds meer mensen getroffen door armoede.

Armoede en schulden hebben een grote invloed op het leven van mensen: op hun gezondheid en hun woonsituatie, de kansen op een opleiding zijn kleiner en er wordt minder vaak meegedaan met activiteiten vanwege de kosten. Mensen in armoede leven met zorgen over het heden, stress rond overleven, uitzichtloosheid en verlies van een toekomstperspectief.

Met het diaconaal project ‘Meer voor Minder’ wil de diaconie aandacht vragen voor de armoedeproblematiek in Zwolle. Door informatie te geven en activiteiten te organiseren willen we verbinding zoeken met doelgroepen en andere organisaties.

Daarbij willen we geld inzamelen voor het werk van Stichting Voor Elkaar Zwolle. Deze stichting zorgt ervoor dat vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) een goede opleiding krijgen zodat zij anderen kunnen helpen bij schulden. Zo helpt het schuldhulpmaatje iemand om overzicht te krijgen in de financiën en de administratie te ordenen, door het geven van adviezen bij het budgetteren en het bieden van een luisterend oor.

Voor een gift kunt u gebruik maken van rekeningnummer NL 70 INGB 0005859694 t.n.v. Diaconie Ev.-Luth. Gem. Zwolle o.v.v. diaconaal project ‘Meer voor Minder’.

Omzien naar elkaar

Bezoekgroep

Onze gemeente bestaat naast een relatief grote groep jonge leden, ook uit ouderen. Deze groep heeft soms extra aandacht nodig. Hiervoor hebben we een bezoekgroep ingesteld. De bezoekgroep houdt regelmatig contact met veelal oudere gemeenteleden.

De bezoekgroep ondersteunt daarmee de predikant in haar pastorale taak. Uitwisseling van levenservaringen, medeleven en warmte zijn ook voor de oudere gemeenteleden van groot belang. De bezoekgroep bestaat uit circa 10 vrijwilligers. Ieder van de bezoekers heeft een aantal eigen gemeenteleden om naar toe te gaan. Zonodig wordt, in overleg met hen, contact met de predikant gelegd.

Pastoraat

Pastoraat is niet alleen mensen bezoeken. Pastoraat is ook het gesprek voeren over geloof en de genade die Christus aan ons geeft.

Pastoraat omvat ook mensen in moeilijkheden bijstaan en wegen zoeken/bewandelen om om te kunnen gaan met (psychische) nood of gewetensnood als gevolg van geloofsvragen.

Worstelt u met geloofsvragen of heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek? Neem dan contact op met onze predikant, dominee Margo Jonker.

Zwaan schuif aan

Maaltijdgroep

‘Zwaan schuif aan’ is de naam van de maaltijdgroep van onze gemeente. Met Maarten Luther als lichtend voorbeeld als het gaat om samenzijn en gezamenlijk eten, is een lutherse gemeente zonder gezamenlijke maaltijden ondenkbaar.

Al vele jaren komen dan ook gemiddeld ongeveer 30 personen eens per maand bij elkaar om gezamenlijk te eten, en om gezellig door te praten over van alles en nog wat.

Een groepje van zo’n acht kookliefhebbers staat telkens weer opnieuw klaar om u te verwelkomen en te voorzien van de meest fantastische maaltijden, vaak seizoensgebonden.

Schuif ook aan

Wilt u ook een keer ‘aanschuiven’? U bent van harte welkom!

De maaltijd vindt plaats op de derde donderdag van elke maand vanaf 17:30 uur in het gemeentecentrum naast de kerk, met uitzondering van de zomervakantieperiode.

Na het aperitief gaan we om zes uur aan tafel. Doorgaans staan er drie of vier gangen op het menu.

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd om de kosten te dekken. Wilt u aan de maaltijd deelnemen, meld u dan uiterlijk twee dagen van tevoren aan via contact.

Amnesty International

Streven naar gerechtigheid en vrede is ook onze verantwoordelijkheid, zeker onder het dak van de kerken.

De Zwolse schrijfgroep van Amnesty International verzorgt maandelijks een aantal voorbeeldbrieven voor schrijfacties. De ene keer voor een gewetensgevangene, dan weer voor een bedreigd vakbondslid of er wordt bijvoorbeeld aangedrongen op onderzoek bij verkrachting van vrouwen in oorlogssituaties.

Een gemeentelid die lid is van de Zwolse schrijfgroep neemt de brieven op de tweede of derde zondag van de maand mee naar de kerk, waar u in het Gemeentecentrum uw handtekening kunt zetten. Deze brieven worden weer ingezameld en verzonden naar de gezagsdragers van het betreffende land.

Dankzij de brieven komen vele malen per jaar mensen, die ten onrechte onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven, vrij uit gevangenissen.