Kijk live Dienst terugkijken

Dienen

“Waar de liturgie van de viering eindigt, begint de liturgie van het leven” (ds. Andreas Wöhle, synodevoorzitter Lutherse synode)

Als lutherse gemeente zijn wij dienstbaar. Wij willen een gemeente zijn die diaconaal is en dat uitdraagt. Maatschappelijke nood, zowel binnen als buiten de kerk, is voor ons een belangrijk aandachtsveld. Dit uit zich in de keuze voor diaconale doelen dichtbij en ver weg en voor korte of langere tijd. Verleende hulp aan mensen is uiteindelijk gericht op zelfzorg en het opbouwen van een volwaardige, liefst zelfstandige, toekomst. Wij helpen graag waar geen helper is.

Agenda

Agenda

Repetitie projectkoor

zaterdag 25 mei 2024

10:00 uur

Op zondag 9 juni wordt er een viering gehouden rondom de Schepping. Genesis 1, die prachtige lezing waarmee de bijbel begint over de schepping, zal gezongen worden in een zetting van Toon Hagen. En vele andere prachtige scheppingsliederen zullen klinken. Voor deze viering is een Ad Hoc-koor opgericht. Iedereen die graag mee wil zingen, kan drie keer onder leiding van cantor-organist Luuk Schuurman op zaterdag repeteren, en wel op 25 mei, 1 en 8 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur, in de Lutherse Kerk.

De viering vindt plaats op 9 juni in de Lutherse Kerk. Cantor-organist Luuk Schuurman en Toon Hagen werken muzikaal samen – met hopelijk een prachtig koor van mensen die graag een keer mee willen zingen. De muziek zal van tevoren beschikbaar zijn, zodat iedereen in de gelegenheid is om het in te studeren. Opgave bij Luuk Schuurman.

Kerkwijzer - voor kinderen groep 7-8

zondag 26 mei 2024

10:00 uur

Voor kinderen uit groep 7 en 8 wordt in principe iedere eerste zondag van de maand Kerkwijzer georganiseerd.  Er is gesprek, er wordt gezongen en er is ontmoeting. Voor meer informatie: Petra Lip, jeugdouderling@elkz.nl

Diaconie

Het voornaamste aandachtsveld van de diaconie is de maatschappelijke nood, die zowel binnen als buiten de kerk zichtbaar en voelbaar is.

Door te collecteren voor aansprekende diaconale projecten, zowel in de nabije omgeving (bijvoorbeeld de Voedselbank Zwolle, ‘t Zwervel) als verder weg (bijvoorbeeld de lutherse zending, vakanties voor gehandicapten of arme gezinnen) helpen we mensen die het nodig hebben.

Daarnaast collecteren we voor doelen van het landelijke collecterooster van Kerk In Actie, voor zover deze doelen geen al te algemeen karakter hebben.

We kiezen er bewust voor niet de bekende grote landelijke doelen te ondersteunen, omdat deze vaak genoeg andere kanalen hebben om geld te werven. We kiezen daarom een- of tweejaarlijks in overleg met de gemeente een diaconaal project uit, waar in het bijzonder aandacht aan wordt besteed.

Diaconaal project ‘Gered Gereedschap’

Zoals veel gemeenten kent ook de Lutherse gemeente Zwolle een diaconaal project waarin we ons langere tijd – doorgaans twee jaar – inzetten voor een goed doel. Van april 2022 tot april 2024 is dat de organisatie Gered Gereedschap.

Gered Gereedschap zamelt oud (hand)gereedschap in, dat vervolgens in de werkplaatsen van deze organisatie door vrijwilligers wordt opgeknapt. Daarna krijgt het gereedschap een tweede leven in de handen van Afrikaanse vaklieden. Ook vakopleidingen in Afrika ontvangen gereedschap. In de veertig jaar dat Gered Gereedschap bestaat zijn zo niet minder dan 2,6 miljoen stuks gereedschap naar derdewereldlanden verscheept.

Op deze wijze wordt de zelfredzaamheid van mensen in ontwikkelingslanden bevorderd. Ook levert het hergebruik van oud gereedschap een bijdrage aan de circulaire economie. En mensen buiten het arbeidsproces vinden een goede tijdsbesteding in de werkplaatsen van Gered Gereedschap.

In dit project willen we de Werkplaats Deventer financieel ondersteunen bij noodzakelijke uitgaven, zoals de huur van de werkplaats. Naast acties en collectes zijn daarbij uw giften welkom op rekeningnummer NL 70 INGB 0005859694 t.n.v. Diaconie Ev.-Luth. Gem. Zwolle o.v.v. diaconaal project ‘Gered Gereedschap’. Ook zamelen we in de kerk oud gereedschap in en zullen we, waar mogelijk, de handen uit de mouwen steken in de Werkplaats Deventer.

www.geredgereedschap.nl

Omzien naar elkaar

Bezoekgroep

Onze gemeente bestaat naast een relatief grote groep jonge leden, ook uit ouderen. Deze groep heeft soms extra aandacht nodig. Hiervoor hebben we een bezoekgroep ingesteld. De bezoekgroep houdt regelmatig contact met veelal oudere gemeenteleden.

De bezoekgroep ondersteunt daarmee de predikant in haar pastorale taak. Uitwisseling van levenservaringen, medeleven en warmte zijn ook voor de oudere gemeenteleden van groot belang. De bezoekgroep bestaat uit circa 10 vrijwilligers. Ieder van de bezoekers heeft een aantal eigen gemeenteleden om naar toe te gaan. Zonodig wordt, in overleg met hen, contact met de predikant gelegd.

Pastoraat

Pastoraat is niet alleen mensen bezoeken. Pastoraat is ook het gesprek voeren over geloof en de genade die Christus aan ons geeft.

Pastoraat omvat ook mensen in moeilijkheden bijstaan en wegen zoeken/bewandelen om om te kunnen gaan met (psychische) nood of gewetensnood als gevolg van geloofsvragen.

Worstelt u met geloofsvragen of heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek? Neem dan contact op met onze predikant, dominee Margo Jonker.

Zwaan schuif aan

Maaltijdgroep

‘Zwaan schuif aan’ is de naam van de maaltijdgroep van onze gemeente. Met Maarten Luther als lichtend voorbeeld als het gaat om samenzijn en gezamenlijk eten, is een lutherse gemeente zonder gezamenlijke maaltijden ondenkbaar.

Al vele jaren komen dan ook gemiddeld ongeveer 30 personen eens per maand bij elkaar om gezamenlijk te eten, en om gezellig door te praten over van alles en nog wat.

Een groepje van zo’n acht kookliefhebbers staat telkens weer opnieuw klaar om u te verwelkomen en te voorzien van de meest fantastische maaltijden, vaak seizoensgebonden.

Schuif ook aan

Wilt u ook een keer ‘aanschuiven’? U bent van harte welkom!

De maaltijd vindt plaats op de derde donderdag van elke maand vanaf 17:30 uur in het gemeentecentrum naast de kerk, met uitzondering van de zomervakantieperiode.

Na het aperitief gaan we om zes uur aan tafel. Doorgaans staan er drie of vier gangen op het menu.

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd om de kosten te dekken. Wilt u aan de maaltijd deelnemen, meld u dan uiterlijk twee dagen van tevoren aan via contact.

Amnesty International

Streven naar gerechtigheid en vrede is ook onze verantwoordelijkheid, zeker onder het dak van de kerken.

De Zwolse schrijfgroep van Amnesty International verzorgt maandelijks een aantal voorbeeldbrieven voor schrijfacties. De ene keer voor een gewetensgevangene, dan weer voor een bedreigd vakbondslid of er wordt bijvoorbeeld aangedrongen op onderzoek bij verkrachting van vrouwen in oorlogssituaties.

Een gemeentelid die lid is van de Zwolse schrijfgroep neemt de brieven op de tweede of derde zondag van de maand mee naar de kerk, waar u in het Gemeentecentrum uw handtekening kunt zetten. Deze brieven worden weer ingezameld en verzonden naar de gezagsdragers van het betreffende land.

Dankzij de brieven komen vele malen per jaar mensen, die ten onrechte onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven, vrij uit gevangenissen.