Kijk live Dienst terugkijken

Gemeente

Op de plek waar de lutherse kerk in Zwolle nu staat, komen al sinds 1649 mensen bij elkaar om kerkdiensten te vieren, elkaar te ontmoeten en allerlei activiteiten te ontplooien.

Onze gemeente weet zich verbonden met deze geschiedenis en zo heeft zich in de loop der jaren een gemeenschap gevormd waar je gekend wordt en waar je jezelf kan zijn, precies zoals je bent. Wij zijn aangemeld bij de Wijde Kerk. LHBTQI-‘ers zijn van harte welkom en kunnen ook functies vervullen in onze gemeente.

Onze gemeente is een regiogemeente. Dit betekent dat niet alleen Zwollenaren lid zijn van de gemeente, maar dat we ook leden hebben van Hoogeveen tot Kamperveen en van Nunspeet tot Nieuwleusen, ja zelfs tot in Duitsland.

Ondanks de regionale spreiding bruist het van activiteiten en bijeenkomsten. Er zijn veel mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor de gemeente.

De lutherse gemeente in Zwolle is een open en gastvrije gemeente, licht groeiend, aantrekkelijk voor zoekers naar zingeving en voor mensen die verlangen naar een open, ruime Evangelieverkondiging.

Aandacht voor een goed verzorgde en doordachte liturgie en kwaliteit van muziek is vanzelfsprekend.

Het aantal leden schommelt rond de 410. Gemiddeld bezoeken circa 80 personen de zondagse vieringen.

Organisatie

Kerkenraad

In de lutherse traditie wordt het ambt van predikant als het enige bijzondere ambt gezien. Als lid van de kerk bekleed je het ‘ambt van gelovige’. Kerkenraadsleden hebben daarbij enige tijd speciale taken om leiding en richting aan de gemeente te kunnen geven in roerige tijden. Ben je eenmaal kerkenraadslid geweest, dan blijf je dit voor de rest van je (lutherse) leven.

De kerkenraad bestaat uit circa 10 personen, met een onderverdeling naar kerkrentmeesters, diakenen, jeugdouderling, predikant, ouderling-voorzitter en ouderling-secretaris. In de regel is er eens per maand een (openbare) kerkenraads-vergadering.

Predikant met bijzondere opdracht

Dominee Maren Overbosch-Mielke is met onze gemeente verbonden als predikant met bijzondere opdracht voor de geestelijke gezondheidszorg in de Isala klinieken in Zwolle.

Andere taken

Verschillende gemeenteleden vervullen taken in verzorgingshuizen en in de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ), het Diaconaal Platform Zwolle en de interreligieuze gespreksgroep SLAG (Samen Leven anders Geloven).

Ook leveren wij de vertegenwoordiging van de lutherse kerken in de classis Overijssel-Flevoland, de landelijke Commissie Orgelzaken (COZ) van de PKN en zijn twee gemeenteleden lid van de Evangelisch-Lutherse Synode.

Gemeenteleden helpen verder met ondersteunende taken, zoals notulen maken van kerkenraadsvergaderingen, het bijhouden van de administratie van de diaconie of het ondersteunen van kerkrentmeesters.

Verder dragen leden bij aan het landelijke lutherse informatiemagazine Elkkwartaal, het plaatselijke magazine voor de protestantse gemeenten in Zwolle Gaandeweg, en in de Lutherse Wereld Federatie.

Meer informatie en contact

Meer informatie over de gemeente en activiteiten die plaatsvinden, kunt u lezen in het beleidsplan, het jaarplan en het laatste jaarverslag dat u hiernaast kunt inzien en kunt downloaden.

Wilt u contact met iemand van de kerkenraad? Dat kan voor algemene vragen via het contactformulier.

Voor pastorale vragen kunt u terecht bij dominee Margo Jonker, via telefoonnummer 038 4525408 of via mail: predikant@elkz.nl

Voor vragen omtrent het beleid en de plannen van de gemeente kunt u terecht bij voorzitter Bert Schaak via mail: voorzitter@elkz.nl

Voor vragen over het jeugdwerk of activiteiten kunt u terecht bij jeugdouderling Petra Lip via mail: jeugdouderling@elkz.nl

Ruimte huren?

Zoekt u informatie over de verhuur van onze gebouwen? Ga dan naar de tab “Ruimte huren” of klik op de button:

Zwolle – Kampen

In 2010 hebben de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle en de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen een beginselsamenwerkingsovereenkomst getekend. Er is sprake van een combinatie van gemeenten, zoals bedoeld in ordinantie 2 artikel 15 van de kerkorde. Dit is de meest lichte vorm van samenwerking die mogelijk is en waarbij gemeenten (ook financieel) zelfstandig blijven en er geen sprake is van overhevelen van bevoegdheden en taken.

Door deze combinatie van gemeenten aan te gaan, kan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Kampen als zelfstandige gemeente blijven bestaan. Daarbij kan over en weer pastoraal gezien een beroep worden gedaan op de voorgangers van beide gemeenten.

De samenwerking heeft gestalte gekregen in de vorm van een gemeenschappelijke regeling en een beleids- en werkplan.

Ieder jaar houden we een of twee gezamenlijke diensten. Ook vindt jaarlijks minimaal één gezamenlijke kerkenraadvergadering plaats en worden kennis en initiatieven gedeeld.

De activiteiten die door beide gemeenten worden georganiseerd staan open voor alle leden van de twee gemeenten.

Zie voor meer informatie de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Kampen.


Lid worden?

Wilt u nader kennismaken met de gemeente of overweegt u lid te worden? U bent van harte welkom een kerkdienst bij te wonen of een activiteit te bezoeken.

U kunt op verschillende manieren uw betrokkenheid bij de gemeente vorm geven. Dit kan als vriend van de gemeente, als gastlid of lid.

Voor nadere informatie of opgave kunt u contact opnemen via het contactformulier.