Kijk live Dienst terugkijken
12 februari 2021

Viering op 14 februari – Quinquagesima – thuisviering

“Wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.
U zult mijn gids zijn,
mij leiden tot eer van Uw naam.”
(antifoon naar Psalm 31 : 3b en 4b)

Viering voor (kerk en) thuis

Deze zondag is zondag Quinquagesima, de zondag die het dichtst bij – of op – de 50e dag voor Pasen valt. En in de week die voor ons ligt is op woensdag 17 februari alweer Aswoensdag – de eerste dag van Quadragesima, van de veertig dagen naar Pasen toe. Deze zondag wordt ook wel zondag Esto Mihi – wees voor mij een rots – genoemd. Verwachtingsvol mogen we alweer naar Pasen uitzien. De kerkelijke kleur is groen. Voor deze zondag heeft onze eigen predikant Margo Jonker een thuisviermoment voorbereid. Er wordt een opname gemaakt ter ondersteuning van de viering thuis.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de downloads hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met elkaar vormgeven.

Video

Collecten

Op deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de stichting Hart voor Zwolle. De stichting is een initiatief van twee jonge theologen die een droom hadden voor hun stad: Jongeren inspireren om zich in te zetten voor kwetsbare Zwollenaren. Men wil vanuit dit platform jongeren inspireren om zich vrijwillig in te zetten voor hun medebewoners en ze verbinden met mensen die zelf geen netwerk hebben. Vele jongeren zetten zich inmiddels op allerlei plekken in voor hun stadsgenoten: ze zien om naar eenzame ouderen, kijken voetbal met dakloze herberggasten of ondernemen activiteiten met vluchtelingen. Zo bouwen we samen aan een stad van de toekomst waarin mensen naar elkaar omzien!

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal niet mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125
of via de hieronder aangegeven manier van digitaal collecteren.

Digitaal collecteren

U kunt ook digitaal bijdragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw e-mailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes. Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank voor uw bijdragen!

Gezamenlijk liturgisch bloemschikken in de vastentijd

Onze bloemenmeisjes hebben het plan opgevat om voor de Veertigdagentijd en Pasen de liturgische bloemschikking voor de altaartafel te inspireren op het thema van de zeven ‘werken van barmhartigheid’. Elke zondag van de Veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.

In de Bijbel worden zes werken van barmhartigheid genoemd (naar Mattheüs 25 : 35, 36): “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Paus Innocentius III voegde hieraan in 1207 een zevende werk toe: de doden begraven. Hij ontleende dit aan het apocriefe Tobit 1:17.

Mattheüs geeft niet alleen een opsomming van de zeven werken, hij spoort ook aan om goede werken te doen door aan te geven dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, dat wie dit voor iemand doet, dit voor Hem doet. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is. In de schikkingen willen we juist daarop de aandacht vestigen.

Basisschikking voor thuis

Deze symbolische schikking is op een heel eenvoudige manier ook thuis te maken. Iedere week worden suggesties hiervoor aangereikt.

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ’Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. Het beeld dat de vorm oproept is een horizontaal beeld. In de zeven glazen die elke week gevuld worden met natuurlijke materialen komt het thema van de lezing sterk naar voren.

Tussen de zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van de lezing.

U kunt het invullen met de materialen die u voorhanden hebt en passend vindt bij uw schikking. Zo is er creativiteit en verbondenheid in verscheidenheid. Materiaalsuggesties voor de basisschikking zijn: Een platte schaal of plateau, glazen, bijvoorbeeld limonadeglazen in diverse hoogten. Zes of acht boomstammetjes. Voor de schikkingen zijn stammetjes met een diameter van 4 cm en een hoogte tot 14 cm gebruikt.

voorbeeld van de basisschikking voor het bloemschikken
basisschikking liturgisch bloemschikken in Veertigdagentijd.

Bloemengroet

We wensen u een gezegende zondag toe!