Kijk live Dienst terugkijken
22 januari 2021

Viering op 24 januari – laatste zondag na Epifaniën – thuisviering

“Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand,
waarin zijn kracht verborgen is.”
(antifoon naar Habakuk 3:4)

Viering voor (kerk en) thuis

Deze zondag is de laatste zondag na Epifaniën (6 januari) en de afsluiting van de Week van het Gebed. De kerkelijke kleur is groen, maar vanwege het feestelijke karakter bij ons vandaag rood. Deze zondag gaat onze predikant ds. Margo Jonker voor. Er is een opname gemaakt vanuit de kerk, ter ondersteuning van de viering thuis. Centraal in de viering staat het afscheid van Elly en Berend, die te kennen hebben gegeven te willen stoppen met hun kerkelijke taken als respectievelijk scriba van de kerkenraad en penningmeester van de diaconie. Zeer veel dank voor de vele jaren inzet! En Marga wordt ingezegend als opvolger van Elly. We bidden jullie God’s zegen over al jullie werk toe!

Heilig God, wij danken U dat U ons heb geschapen en van ons houdt.
U bent aanwezig in ons en in de schepping.
Leer ons kijken naar de wereld zoals U dat doet, met liefde.
Laat ons gelovig werken aan een wereld waar gerechtigeheid en vrede bloeien,
tot eer van uw naam.

(gebed uit voorbereidingsboekje Week van Gebed voor Eenheid, Luthers Dagboek zondag 24 januari 2021)

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met elkaar vormgeven.

Video

Collecten

Op deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Mariposa Peru. Deze stichting zet zich in voor arme kinderen en hun families in Peru. De aangeboden hulp richt zich op gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Veelal gaat het om individuele hulp aan kinderen en hun ouders. De kleinschalige stichting draait volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van giften en donaties.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu er geen gemeenteleden bij de vieringen aanwezig kunnen zijn, vervalt de mogelijkheid om via de collecteschaal bij te dragen aan de diaconale doelen waarvoor wordt gecollecteerd. Hetzelfde geldt uiteraard voor het werk in onze eigen gemeente.

Wij wijzen u graag nog even op het alternatief: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester.

Omdat met name door de diaconie iedere week voor een ander doel wordt gecollecteerd, is het van belang dat u aangeeft voor welke collecte(n) u een bijdrage geeft. Dat kan voor een enkele collecte, maar dat kan ook voor een hele maand. Het verzoek is om ofwel een datum of collectedoel te vermelden, ofwel om aan te geven dat uw bijdrage voor een hele maand is. We hanteren de afspraak dat een maandbijdrage in de betreffende maand moet zijn overgemaakt om administratieve rompslomp te voorkomen. Wilt u ook niet te lang wachten met specifieke bijdragen?

U kunt uw gaven overmaken:
voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125
of via de hieronder aangegeven manier van digitaal collecteren.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen!

Digitaal collecteren

Nu u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

We wensen u een gezegende zondag toe!