Kijk live Dienst terugkijken
26 november 2021

Viering op 28 november – 1e Advent

“Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande.”
(Antifoon naar Psalm 25 : 1b-2a)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 1e zondag van Advent, het begin van de periode tot aan Kerst; een periode van inkeer en verwachtingsvol uitzien naar de komst van het Christuskind. De kerkelijke kleur is niet langer groen, maar wordt nu paars. Voorganger is dominee Margo Jonker. We beginnen de viering met het adventslied ‘Kom tot ons de wereld wacht’. En het lied dat iedere zondag tot de kerst in de viering zal terugkeren is Lied 463 ‘Licht in onze ogen’. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein (bij goed weer). Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

En neemt u nog schone, glazen potjes zonder etiket mee naar de kerk? Voor het kerstfeest zijn veel potjes nodig, u kunt ze kwijt in het krat onder de tafel in de gang van de kerk.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Kindernevendienst tijdens Advent en Kerst

In het adventsproject van de kindernevendienst kijken we mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij bij elkaar gebracht in zijn evangelie?

Het evangelie van Lucas is opgedragen aan een zekere Theofilus (‘Vriend van God’). Lucas vertelt aan Theofilus dat hij alles heeft uitgezocht wat hij over Jezus moet vertellen. Met de kinderen denken we in deze adventstijd na over de vraag: Stel je voor dat Lucas alles wat hij heeft uitgezocht in een plakboek had bewaard. Wat zou er dan in dat plakboek staan? Verhalen natuurlijk, en namen en plaatsen en tijdsaanduidingen. Maar ook liederen, beelden en bijzondere woorden. Op weg naar kerst kijken we mee over de schouder van Lucas. We zien wat hij verzameld heeft en kunnen er misschien zelf ook nog iets over vertellen.’

De verhalen van de zondagen zijn verzameld in een boek met ruimte voor de kinderen om er tijdens de kindernevendienst mee aan de slag te gaan. Dit boek nemen we net als de kandelaar mee vanuit de kerk naar de kindernevendienstruimte. Het lied dat deze adventstijd centraal staat is Lied 463 (Licht in onze ogen). Elke zondag zingen we hier een aantal verzen van. Daarnaast staan we elke week ook even stil bij de stal en wie we op weg daarheen zien.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

1e Advent, dominee Margo Jonker

Collecten

De diaconie vraagt op zondag 28 november uw bijdrage voor het diaconaal project Meer voor Minder. Doelstelling van dit project is armoedebestrijding in Zwolle. We werken daarbij nauw samen met de stichting Voor Elkaar Zwolle die zijn aangesloten bij Schuld Hulpmaatje Nederland. Via deze organisatie krijgen de Zwolse maatjes de opleiding (met certificering) die ze nodig hebben. Deze opleiding kost €350,- per maatje. Omdat regelgeving rondom schulden en schuldhulpverlening vaak verandert, krijgen deze maatjes doorlopend ondersteuning en bijscholing. Per maatje kost dit €250,- per jaar. Daar willen we in het diaconaal project graag een bijdrage aan leveren. Zeker ook omdat de noodzaak voor de opleiding van nieuwe maatjes hoog is. In de afgelopen maanden is het aantal hulpvragen toegenomen, en de verwachting is dat deze toename door de coronacrisis zich zal voortzetten.

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het Orgelfonds.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Bloemengroet

In een ander licht, is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. In de bloemschikking maken we gebruik van het beeld van de ZON. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.

Bloemschikking Zondag 1e Advent 2021

Aanscherping coronamaatregelen

Tot het moment dat er weer nieuwe maatregelen worden afgekondigd blijven voor onze gemeente voorlopig de volgende spelregels van kracht: maximaal 50 mensen in de kerkzaal en 15 in het gemeentecentrum. U krijgt een plaats toegewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

  • Handen wassen
  • Thuisblijven bij corona-gerelateerde klachten, óók als u gevaccineerd bent
  • Een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhouden
  • Een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw
  • Uw jas meenemen naar de kerkzaal, de garderobe niet gebruiken svp
  • We zingen ingetogen
  • Aanmelden uiterlijk donderdagmiddag bij: aanmelden@elkz.nl 

Als gevolg van de recente corona-ontwikkelingen heeft de kerkenraad besloten aanvullende maatregelen te nemen om de veiligheid van elkaar zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Voor vieringen wordt u gevraagd een zelftest uit te voeren als u niet gevaccineerd bent. Bij activiteiten in het gebouw buiten vieringen om wordt een QR-check uitgevoerd.

We wensen u een gezegende zondag toe!