Kijk live Dienst terugkijken
29 januari 2021

Viering op 31 januari – Septuagesima – thuisviering

“In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp
In zijn paleis hoorde hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.”
(antifoon naar Psalm 18:7)

Viering voor (kerk en) thuis

Deze zondag is zondag Septuagesima, de eerste zondag van de paaskring, de zondag die het dichtst bij – of op – de 70e dag voor Pasen valt. Het lijkt nog ver weg, maar we mogen alweer naar Pasen toeleven. De kerkelijke kleur is groen. Deze zondag gaat gastpredikant, en vriend van onze gemeente, dominee Jan Woltinge voor. Er wordt een opname gemaakt ter ondersteuning van de viering thuis.

Liturgie

De liturgie én de preek voor de viering vindt u bij de downloads hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met elkaar vormgeven.

Video

Collecten

Uw bijdrage voor deze zondag wordt gevraagd voor het diaconaal project Meer voor Minder. Doelstelling van dit project is armoedebestrijding in Zwolle. We werken daarbij nauw samen met de stichting Voor Elkaar Zwolle die zijn aangesloten bij Schuld Hulpmaatje Nederland. Via deze organisatie krijgen de Zwolse maatjes de opleiding (met certificering) die ze nodig hebben. Deze opleiding kost €350,- per maatje. Omdat regelgeving rondom schulden en schuldhulpverlening vaak verandert, krijgen deze maatjes doorlopend ondersteuning. Per maatje kost dit €250,- per jaar. Daar willen we in het diaconaal project graag een bijdrage aan leveren. Zeker ook omdat de noodzaak voor de opleiding van nieuwe maatjes hoog is. In de afgelopen maanden is het aantal hulpvragen toegenomen, en de verwachting is dat deze toename door de coronacrisis zich zal voortzetten. 

De 2e collecte is bestemd voor het Onderhoudsfonds ten behoeve van ons kerkgebouw.

Nu er geen gemeenteleden bij de vieringen aanwezig kunnen zijn, vervalt de mogelijkheid om via de collecteschaal bij te dragen aan de diaconale doelen waarvoor wordt gecollecteerd. Hetzelfde geldt uiteraard voor het werk in onze eigen gemeente.

Wij wijzen u graag nog even op het alternatief: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester.

Omdat met name door de diaconie iedere week voor een ander doel wordt gecollecteerd, is het van belang dat u aangeeft voor welke collecte(n) u een bijdrage geeft. Dat kan voor een enkele collecte, maar dat kan ook voor een hele maand. Het verzoek is om ofwel een datum of collectedoel te vermelden, ofwel om aan te geven dat uw bijdrage voor een hele maand is. We hanteren de afspraak dat een maandbijdrage in de betreffende maand moet zijn overgemaakt om administratieve rompslomp te voorkomen. Wilt u ook niet te lang wachten met specifieke bijdragen?

U kunt uw gaven overmaken:
voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125
of via de hieronder aangegeven manier van digitaal collecteren.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen!

Digitaal collecteren

Nu u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Bloemengroet

Bloemschikking voor zondag 31 januari 2021 (foto: Heleen Veldboom-Van Hoving)

We wensen u een gezegende zondag toe!