Kijk live Dienst terugkijken
4 februari 2021

Viering op 7 februari – Sexagesima – thuisviering

“Wordt wakker, Heer, waarom slaapt U?
Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.
Sta op, kom ons te hulp,
verlos ons omwille van uw naam.”
(antifoon naar Psalm 44 : 24, 27)

Viering voor (kerk en) thuis

Deze zondag is zondag Sexagesima, de zondag die het dichtst bij – of op – de 60e dag voor Pasen valt. Het lijkt nog ver weg, maar we mogen alweer naar Pasen toeleven. De kerkelijke kleur is groen. Deze zondag gaat onze eigen predikant Margo Jonker voor. Er wordt een opname gemaakt ter ondersteuning van de viering thuis.

Liturgie

De liturgie én de preek voor de viering vindt u bij de downloads hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met elkaar vormgeven.

Geluidsopname en video

Door technische problemen is de geluidkwaliteit bij de video niet optimaal en kunnen we geen volledige video van de thuisviering plaatsen. Wel is een geluidsfragment beschikbaar om de thuis de te viering te beluisteren. De video geeft de muzikale variaties weer bij lied 650 “De aarde is vervuld”.

Collecten

Deze zondag wordt gecollecteerd voor de Stichting Hart voor Kinderen. Dit is een christelijk internationaal kinderfonds, in 2008 opgericht in Nederland. Hart voor Kinderen geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving: “het hart van onze missie en de kern van onze activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat doen wij op drie manieren: gezinssponsoring, kindsponsoring en eenmalige hulpacties”.

Hulp aan gezinnen: het plaatsen van verlaten kinderen én een pleegmoeder/ouders in huizen om een zo normaal mogelijk gezinsleven te leiden. Daarbij ondersteunt men zowel de kinderen als de pleegmoeders/-ouders. Dit zorgmodel heeft de voorkeur.

Daar waar gezinssponsoring niet mogelijk is worden kinderen op een kostschool geplaatst, waar ze een volledige verzorging ontvangen. Daarnaast zijn er eenmalige acties: Naast structurele hulp, zet men zich in voor projecten zoals bijvoorbeeld een waterpomp, matraspakketten of wasbaar maandverband voor jonge meisjes.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu er geen gemeenteleden bij de vieringen aanwezig kunnen zijn, vervalt de mogelijkheid om via de collecteschaal bij te dragen aan de diaconale doelen waarvoor wordt gecollecteerd. Hetzelfde geldt uiteraard voor het werk in onze eigen gemeente.

Wij wijzen u graag nog even op het alternatief: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester.

Omdat met name door de diaconie iedere week voor een ander doel wordt gecollecteerd, is het van belang dat u aangeeft voor welke collecte(n) u een bijdrage geeft. Dat kan voor een enkele collecte, maar dat kan ook voor een hele maand. Het verzoek is om ofwel een datum of collectedoel te vermelden, ofwel om aan te geven dat uw bijdrage voor een hele maand is. We hanteren de afspraak dat een maandbijdrage in de betreffende maand moet zijn overgemaakt om administratieve rompslomp te voorkomen. Wilt u ook niet te lang wachten met specifieke bijdragen?

U kunt uw gaven overmaken:
voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125
of via de hieronder aangegeven manier van digitaal collecteren.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen!

Digitaal collecteren

Nu u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Bloemengroet

We wensen u een gezegende zondag toe!